Algemene voorwaarden

Allinone Media

Artikel 1. Definities

 1. Allinone Media:

Allinone Media, gevestigd te Bergen op Zoom onder KVK nr: 76989011

 1. Klant: degene met wie Allinone Media een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: Allinone Media en klant samen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Allinone Media.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Allinone Media zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 4. Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Allinone Media zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Allinone Media slecht, nadat de klant deze schriftelijk ( of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijen die Allinone Media hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Allinone Media hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Allinone Media te allen tijde wijzigen.
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Allinone Media een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Allinone Media is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Allinone Media de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Allinone Media heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Allinone Media prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Betaaltermijn

Allinone Media hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Bij tekenenen van een overeenkomst wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en daarmee ook met de betaaltermijn die allinone media hanteert van 14 dagen. Indien anders afgesproken, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Allinone Media gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Allinone Media.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Allinone Media zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Allinone Media op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Allinone Media, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Allinone Media te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomingen van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Allinone Media te verrekenen met een vordering op Allinone Media

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Allinone Media enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Allinone Media voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Allinone Media heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Allinone Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mijn Allinone Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, is de daaruit voorvloeiende verloren tijd voor rekening van de klant.
 1. De klant behartigt de communicatiebelangen van Mijn Allinone Media binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Allinone Media de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Indien deze mogelijkheid wel door de klant aan derden wordt geboden is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Allinone Media.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de te beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Allinone Media de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Allinone Media redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Allinone Media en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend verlengt met 1 jaar, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Allinone Media schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Allinone Media behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, drager, met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allinone Media (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding 

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Allinone Media een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Allinone Media waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Allinone Media tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Allinone Media geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Allinone Media geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Allinone Media daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Allinone Media in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Allinone Media gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Allinone Media.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Allinone Media ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Allinone Media een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Allinone Media verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Allinone Media

 1. Allinone Media is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Allinone Media aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Allinone Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Allinone Media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Allinone Media vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Allinone Media toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Allinone Media niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Allinone Media in verzuim is.
 3. Allinone Media heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Allinone Media kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Allinone Media in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Allinone Media kan worden toegerekend in een van de wil van Allinone Media onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Allinone Media kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,elektriciteits- internet-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Allinone Media 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Allinone Media er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Allinone Media is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Allinone Media. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Allinone Media zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Allinone Media.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Allinone Media bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Allinone Media is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 juni 2020.

Hoger komen in Google?

Laat je gegevens achter en ontvang onze Whitepaper direct Gratis in je mailbox! 

Gratis SEO Check

Ontvang de gratis seo scan.

Vraag in 4 stappen uw gratis SEO check aan.